Logo Search packages:      
Sourcecode: nmap version File versions  Download package

udp.h

/*
 * udp.h
 *
 * User Datagram Protocol (RFC 768).
 *
 * Copyright (c) 2000 Dug Song <dugsong@monkey.org>
 *
 * $Id: udp.h 330 2002-04-02 05:05:39Z dugsong $
 */

#ifndef DNET_UDP_H
#define DNET_UDP_H

#define UDP_HDR_LEN   8

struct udp_hdr {
   uint16_t  uh_sport;  /* source port */
   uint16_t  uh_dport;  /* destination port */
   uint16_t  uh_ulen;  /* udp length (including header) */
   uint16_t  uh_sum;      /* udp checksum */
};

#define UDP_PORT_MAX  65535

#define udp_pack_hdr(hdr, sport, dport, ulen) do {     \
   struct udp_hdr *udp_pack_p = (struct udp_hdr *)(hdr); \
   udp_pack_p->uh_sport = htons(sport);         \
   udp_pack_p->uh_dport = htons(dport);         \
   udp_pack_p->uh_ulen = htons(ulen);       \
} while (0)

#endif /* DNET_UDP_H */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index